Karsay Ferenc megpróbálja védeni a védhetetlent: válaszunk a hajléktalanná tett idős férfi ügyében

Ez a cikk több mint 4 éves.

Budafok-Tétény Önkormányzata 2019. július 30-án hajléktalanná tett egy 79 éves budafoki lakost. A polgármester mindeddig nem volt hajlandó velünk személyesen egyeztetni a helyzet megoldásáró: az idős férfi otthonába való visszatéréséről. A polgármester ehelyett néhány napja félrevezető és cinikus videóüzenetben igyekezett elterelni a figyelmet arról az országos botrányról, hogy az általa vezetett önkormányzat a lakásmaffia módszereihez hasonló eljárásban megfosztott egy idős, beteg budafoki lakost az otthonától, és egy hajléktalanszállóra vitte őt. Az alábbiakban az ügy legfontosabb tényeit rakjuk tisztába, ezt követően pedig a polgármester videóüzenetében megfogalmazott állításokra válaszolunk. 

va_lasz_karsay.jpg

A legfontosabb tények – 5 pontban

  1. Az Önkormányzat törvényi kötelezettsége a „hajléktalanná válás megelőzésének a biztosítása”. Ezzel szöges ellentétben, az Önkormányzat hajléktalanná tett egy idős, beteg budafoki lakost. A lakásából kizárták, a kulcsait elvették, és egy táskányi holmival elvitték őt egy hajléktalanszállóra.
  2. Az idős férfi bérleti szerződését az Önkormányzat mindösszesen 36 ezer forint lakbér-hátralék miatt mondta fel. 
  3. Az Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat munkatársai a törvény által előírt bírósági és végrehajtási eljárások megkerülésével, az idős férfi félrevezetésével fosztották meg őt az otthonától. Elhallgatták előle, hogy a lakáskiürítési per és az azt követő végrehajtási eljárást lefolytatását megelőzően nem kényszeríthető az otthona elhagyására. A Családsegítő Szolgálat ügyben eljáró munkatársa a törvényi, szakmai és etikai kötelezettségeit egyértelműen és súlyosan megszegve nem az ügyfele, hanem a Vagyongazdálkodási Iroda érdekeit képviselte.
  4. Az Önkormányzat azt állította, hogy a jogsértő intézkedésre azért volt szükség, mert „az idős, beteg férfi nem volt képes magát ellátni”, majd egy olyan hajléktalanszállón helyezték el őt, ahová a törvényi szabályozás alapján fel sem lehet venni önellátásra képtelen személyeket. A szóban forgó soroksári hajléktalanszállót az intézményt fenntartó Baptista Integrációs Központ vezetője sem tartotta megfelelő elhelyezésnek.
  5. Az Önkormányzat azt is állította, hogy a jogsértő intézkedésre azért volt szükség, mert a lakásban rendetlenség és kosz volt. Nem vitatva, hogy a lakás rendben tartásával korábban voltak problémák, az Önkormányzat saját bérleményellenőrzése és A Város Mindenkié önkéntesei által az intézkedést megelőző napokban készült képek egyaránt azt bizonyítják, hogy a jogsértő intézkedést megelőzően a lakásban már rend és tisztaság volt. 

 

Karsay Ferenc valótlan és félrevezető állításai

Az alábbiakban Karsay Ferenc polgármester néhány valótlan vagy félrevezető állítását cáfoljuk. Mindenekelőtt azonban sajánlatunkat kell kifejeznünk amiatt, hogy a polgármester ahelyett, hogy kivizsgáltatta volna azokat a Vagyongazdálkodási Iroda és a Családsegítő Szolgálat által elkövetett súlyos hibákat, amelyek egy idős, beteg budafoki lakos otthonától való megfosztásához és hajléktalanná tételéhez vezettek, lényegében magára vállalta ennek a jogsértő és felelőtlen eljárásnak a felelősségét. 

„Arról az ideiglenes szálláshelyről, ahol elhelyeztük Károly bácsit, úgynevezett jóakarói ismeretlen helyre vitték”

A soroksári hajléktalanszállóról az idős férfi önszántából és egyedül távozott, a hajléktalanná tételét követő első napon. A Város Mindenkié csoporttal erről nem egyeztetett, ebben az időpontban velünk nem volt kapcsolatban. Csak utólag értesültünk arról, hogy az idős férfi elhagyta a hajléktalanszállót, ezt követően balesetet szenvedett, és mentők szállították korházba. 

„A Város Mindenkié nevű szervezet a[z idős férfit] saját gondozásába vette, ez az állításuk.” 

A Város Mindenkié csoport semmilyen szociális intézményt, így gondozást nyújtó intézményt sem tart fenn. Soha nem állítottuk, hogy az idős férfit mi vettük volna „gondozásba”. A Város Mindenkié egy érdekvédő szerveződés. Az Önkormányzat által hajléktalanná tett férfit ennek megfelelően az Önkormányzat jogtipró intézkedését megelőző állapot helyreállításában – vagyis az otthona visszaszerzésében – igyekszünk támogatni. 

Az érintett ideiglenes elhelyezéséről a Menhely Alapítvány által működtetett Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat gondoskodott. 

„És nem árulják el, hiába kérdezzük meg tőlük, hogy hol van e pillanatban az idős ember.”

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat hivatalos álláspontja az volt, hogy „folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetét”, értetlenül állunk azelőtt, hogy az Önkormányzat tőlünk és csak ennyi idő elteltével kért tájékoztatást az általuk hajléktalanná tett 79 éves férfi holléte felől. Ahogyan azt az Önkormányzatnak írt válaszunkban is jeleztük, a megkeresésükről az érintetett tájékoztattuk. Ő azonban nem adott felhatalmazást arra, hogy akár a polgármesteri kabinetet, akár az Önkormányzat által megbízott ügyvédi iroda számára tájékoztatást nyújtsunk a tartózkodási helyéről. Mi ezt a döntését tiszteletben tartottuk.

Ugyanakkor arra is felhívtuk az Önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben lehetővé teszik, hogy az idős férfi visszatérjen az otthonába, akkor ott a helyi szociális ellátórendszer munkatársai is kapcsolatba fognak tudni lépni vele annak érdekében, hogy bármilyen – a szociális és egészségi állapotának megfelelő – ellátásról vagy segítségről személyesen egyeztessenek vele, illetve a teljeskörű és bármiféle félrevezetéstől mentes tájékoztatását követően kikérjék az ezzel kapcsolatos ügyintézéshez szükséges hozzájárulását

„Nem tudjuk, hogy ténylegesen milyen körülmények között él, hol alszik, beveszi-e rendszeresen a gyógyszereit, táplálkozása milyen, illetve hozzájut-e nyugdíjához.”

Az Önkormányzat egy idős, egyedül élő beteg férfit félrevezetve, tőle alapvető információkat visszatartva megfosztott az otthonától, és egy olyan hajléktalanszállóra vitt, ahol az ott ellátottak étkeztetésére sem törvényi előírás, sem lehetőség nincsen, és az ellátottak gyógyszerszedésének a figyelemmel követésére sincs kapacitás. Az érintettnek a nyugdíjához való hozzáférésével kapcsolatban is csak azért merülhet fel probléma, mert az Önkomármányzat az idős férfit a korából és egészségi állapotából következő sérülékenységével visszaélve kiszakította őt az otthonából.

Ahogyan azt korábban írtuk: hajléktalanellátásba kényszerített 79 éves budafoki lakos az első éjszakát követően elhagyta az átmeneti szállást, és oda nem tért vissza. Az Önkormányzat gondatlan eljárása miatt az idős, beteg férfi gyógyszerszedésének a rendszere is felborult. Miután elhagyta a hajléktalanszállót, és felzaklatott állapotában egy számára teljesen ismeretlen városrészről egyedül nem talált haza az otthonába (ahonnan az Önkormányzat őt kizárta), balesetet szenvedett, és mentő vitte a kórházba. Onnan másnap szintén távozott, a holléte ezután ismét ismeretlen volt.

Ezt követően A Város Mindenkié csoport egyik önkéntese talált rá a volt otthonánál. Azért ő, mert – szemben az Önkormányzattal és a Családsegítő Szolgálattal – A Város Mindenkié önkéntesei folyamatosan keresték őt, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat gondatlan és felelőtlen eljárása nyomán kialakult helyzet megítélésünk szerint közvetlen veszélyt jelentett a testi épségére. 

Mindezek után végtelenül cinikusnak tartjuk, hogy Karsay Ferenc polgármester azt a hamis látszatot igyekszik kelteni, hogy az ügyben A Város Mindenkié csoport járt vagy járna el gondatlanul vagy felelőtlenül.

 

Elhelyezés idősek otthonában

Az egyetlen előrelépés az Önkormányzat álláspontjában, hogy legalább hallgatólagosan beismerték: nem jártak el megfelelően, amikor az idős, beteg férfit az otthonából egy hajléktalanszállóra vitték. Miután az ügyből országos botrány lett, nyilván nagyon igyekeztek, hogy valamilyen annál magasabb színvonalú elhelyezést – férőhelyet egy idősek otthonában – találjanak számára. 

Amint arra számos hajléktalanellátó szervezet az ügy kapcsán külön is felhívta a figyelmet: a „hajléktalanellátó intézmények feladata nem az emberek hajléktalanná tételének az elősegítése”.  Ezzel összefüggésben elsőként azt érdemes tisztázni, hogy az idősek otthonai sem arra valók, hogy elhelyezzék azokat az embereket, akiktől a Vagyongazdálkodási Iroda – és ennek nyomán a Családsegítő Szolgálat – meg akar szabadulni. Nem akkor indokolt elhelyezni valakit egy ápolást, gondozást nyújtó intézményben, ha az Önkormányzat ki akarja rakni őt az otthonából, hanem akkor, ha az érintettnek arra és feltétlenül arra van szüksége. 

A vonatkozó törvényi szabályozás szerint „az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg” (1993. évi III. tv, 67. §).  

Anélkül, hogy – szakértelem hiányában, illetve egy független gondozási szükségletfelmérés eredményét megelőlegezve – állást foglalnánk az érintett idős férfi aktuális vagy hosszabb távon felmerülő ápolási és gondozási szükségleteiről, annyit megállapíthatunk, hogy ezzel kapcsolatban két eshetőség merül fel, és az Önkormányzat eljárását egyik sem igazolja.  

Ha a helyi szociális ellátórendszer az érintett gondozási szükségleteinek a megfelelő felmérését követően feltétlenül indokoltnak tartotta volna az idős férfinak egy idősek otthonában való elhelyezését, akkor még inkább védhetetlen az Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat eljárása, amelynek során a lakáskiürítési per és egy azt követő esetleges végrehajtási eljárás lefolytatását, valamint az idős férfi meggyőződésük szerint megfelelő elhelyezésének a lehetőségét megelőzően őt az otthonából kirakták, és egy hajléktalanszállóra vitték. Ha az idős úrnak valóban arra lett volna szüksége, hogy idősek otthonában helyezzék el, és az ezzel kapcsolatos ügyintézés már folyamatban volt, akkor miért is nem várhatta meg ennek a folyamatnak a végét a saját otthonában? 

A Karsay Ferenc által közzétett videó és az Önkormányzat számunkra megküldött válaszai ugyanakkor arra engednek következtetni, hogy az idős férfi gondozási szükségleteinek a törvény által előírt felmérésére korábban nem került sor. Az Önkormányzat által megbízott ügyvéd 2019. augusztus 9-én például azt írta, hogy az idős úr idősotthoni elhelyezése „szakintézmény által végzett gondozási szükségletfelmérés hiányában teljességgel esélytelen”. 

Ha nem került sor a gondozási szükségleteinek a felmérésére, akkor az Önkormányzat mi alapján állítja, hogy indokolt és szükséges az érintett idősotthoni elhelyezése? Honnan tudják, gondozási szükségletfelmérés hiányában, hogy az idős úr állapota a hatályos törvényi szabályozás szerint egyáltalán lehetővé teszi a felvételét egy ilyen intézménybe? Hogyan fordulhat az elő, hogy az Önkormányzat által megbízott ügyvédi iroda szerint az idős úr gondozási szükségleteinek a felmérésére még nem került sor, egy ugyanaznap kiadott polgármesteri videóüzenet viszont már „megoldásként” jelenti be és kész tényként kezeli, hogy az idős úrat fogadnák egy idősek otthonába? 

A másik – valószínűbb – eshetőség tehát az, hogy az Önkormányzat meg akart szabadulni egy volt bérlőjétől, ezért egy félrevezető, törvényen kívüli eljárásban kizárták őt az otthonából, elvitték őt egy hajléktalanszállóra, majd miután ebből botrány lett, intézkedtek egy idősotthoni elhelyezés megszervezéséről – de nem azért, mert erre feltétlenül és bizonyítottan rászorulna („ellátása más módon nem oldható meg”), hanem azért, hogy kezeljék azt a botrányt, ami a kegyetlen eljárásuk nyomán kialakult: hogy megpróbálják védeni azt, ami védhetetlen.

 

A megoldásról 

A megoldás legelső lépése az Önkormányzat jogsértő és visszaélésszerű intézkedését megelőző állapot helyreállítása. 

Mintegy 1500 együttérző polgárral, további közel száz budafoki lakossal, és Károly bácsi több szomszédjával együtt arra kérjük Karsay Ferenc polgármestert, hogy az Önkormányzat engedje vissza a 79 éves férfit az otthonába, tegye lehetővé a bérleti szerződése helyreállítását, és az otthonában biztosítsa számára mindazokat az ellátásokat, amelyekre a korára és egészségi állapotára tekintettel akár az egészsége megőrzéséhez, akár az otthona rendben tartásához szüksége van. Ez értelemszerűen magába foglalhatja gondozási szükségleteinek kimerítő felmérését, és ennek nyomán, kizárólag indokolt esetben és kizárólag az érintett jól informált hozzájárulása esetén, egy az állapotának megfelelő tartós bentlakást és ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés előkészítését és lefolytatását is.

Meggyőződésünk, hogy ily módon az Önkormányzat úgy hozhatná helyre azt a súlyos hibát, amit elkövetett, hogy eközben a társasház többi lakóját sem hozná méltánytalan helyzetbe. 

Továbbra is arra kérjük Karsay Ferenc polgármestert, hogy ne videóüzenetekben vagy az Önkormányzat ügyvédein keresztül válaszoljon nekünk, hanem tegye lehetővé, hogy egy személyes találkozón egyeztethessünk vele a helyzet megoldásáról.

 

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.