Embertelen fővárosi rendelet – a Kormányhivatal válasza

Ez a cikk több mint 10 éves.

A Város Mindenkié 2011. májusában a Fővárosi Kormányhivatalhoz fordult a Fővárosban 2011. áprilisban elfogadott rendelet ügyében, amely szabálysértéssé nyilvánította a az „életvitelszerű lakhatást” közterületen, lényegében szabálysértéssé nyilvánítva a hajléktalanságot. A Kormányhivatalhoz írt törvényességi ellenőrzés iránti kérelmünkben azt kifogásoltuk, hogy a rendelkezés ellentétes a jogbiztonság elvével, mert a „közterületet életvitelszerű lakhatás céljára használása”, illetve „életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságai közterületen tárolása” fordulatokat a rendelet nem definiálja, így a jelenlegi szöveg magában hordozza az önkényes jogalkalmazás veszélyét.

Az Alkotmánybíróság már a korábbiakban kimondta, hogy a normaszöveggel szemben alapvető alkotmányos követelmény a világos, érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom (26/1992 (IV.30.) AB határozat), valamint az, hogy egyes jogszabályok kiszámíthatóak és előreárthatóak legyenek a norma címzettjei számára (AB 9/1992 (I.30.) AB Határozat). A Rendelkezésben szereplő tényállás pontatlan meghatározása súlyosan sérti a jogbiztonság és így a jogállamiság elvét.

Véleményünk szerint a homályos meghatározás tudatosan enged teret a jogalkalmazói mérlegelésnek, ezzel megnyitva az utat tetszőleges, akár szélsőséges jogalkalmazás felé. Az önkényes jogértelmezés veszélyét kiemelten súlyosnak tartjuk, hiszen a pénzbüntetés megfizetésének elmaradása elzárásra változik és így a hajléktalan emberek személyes szabadság megvonásával jár.

A Kormányhivatal válaszában elutasította beadványunkat, melyet a következő érvekkel támasztott alá:

„Összegezve megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok felelőssége az, hogy a felhatalmazással élve a helyi körülményekhez igazodva, a lakossági igényeket figyelembe véve rendezzék a közterülethasználathoz fűződő helyi életviszonyokat, meghatározzák, hogy a közterületen mely tevékenységek gyakorlását engedik, s melyeket tiltanak. A Közgyűlés által elfogadott rendeletmódosítás során … sem a szabálysértési tényállások meghatározása, sem annak megszövegezése tekintetében nem mutatkozik tételes jogi jogsértés, így a tárgykör vonatkozásában törvényességi észrevétel megtétele nem áll módomban”.

Az AVM beadványa itt olvasható.

A Kormányhivatal teljes válasza innen letölthető.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.